Meie veebileht : https://kaimateenused.ee.

Ostu-Müügi tingimused e-poes

1. Mõisted

1.1 Müüja – Kaima Teenused OÜ (reg.kood 11664855), Kuusiku 5, Loo alevik, Harjumaa;

1.2 Ostja – Müüja käest kaupa ostev täisealine füüsiline isik ja alaealine (14-18-aastane) füüsiline isik, kellel on olemas vanemate või hooldajate nõusolek (välja arvatud juhul, kui alaealine isik käsutab oma sissetulekut iseseisvalt), juriidiline isik või loetletud isikute volitatud esindaja;

1.3 Tingimused – Ostu-müügi Tingimused, mis sätestavad Ostja ja Müüja omavahelised suhted, õigused ning vastutuse;

1.4 Leping – Registreerides e-poe kasutajaks Ostja sõlmib Müüjaga ostu-müügi lepingu;

1.5 Internetipood – Müüja kodulehekülg/e-pood (www.kaimateenused.ee), mille abil identifitseeritakse Ostja, tema tellimus, kontaktandmed, andmed tasumise ning tarne kohta;

1.6 Tellimus – Ostja poolt ostetavate kaupade ja teenuste nimekiri.

2. Üldsätted

2.1 Käesolevad Tingimused on kõikidele osapooltele kohustuslik õigusdokument, mis reguleerib Ostja ja Müüja õigusi, kohustusi, kaupade ostu ja nende eest tasumise tingimusi, kaupade tarne ja tagastamise korda, poolte vastutust ning muid kaupade ostu-müügiga seotud sätteid Müüjale kauba ostmisel.

2.2 Ostja, kes esitab Müüjale Tellimuse, on kohustatud tutvuma käesolevate Tingimustega ja kinnitama, et on nendega tutvunud enne, kui ta esitab andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks ja Tellimuse tarnimiseks.

2.3 Müüjal on õigus Tingimusi igal ajal muuta, võttes arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid. Ostjat informeeritakse Tingimuste muudatustest internetipoe kaudu.

3. Lepingu sõlmimise hetk

3.1 Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui:

3.1.1 Ostja vormistab tellimuse internetipoes, esitab andmed, mida on vaja Lepingu sõlmimiseks ja tellimuse tarnimiseks ning klikib lingile „Ostan“;

3.1.2 Ostja, ostes telefoni teel, esitab Müüjale andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks, Tellimuse vormistamiseks ja tarneks;

3.1.3 Ostja esitab Tellimuse ja dokumendid, mis on vajalikud liisinguettevõtete poolt pakutava krediidilepingu sõlmimiseks.

4. Ostja õigused

4.1 Ostjal on õigus osta kaupa Müüja käest pidades kinni järgmistest Tingimustest:

4.1.1 Ostja esitab Tellimuse ja dokumendid, mis on vajalikud liisinguettevõtete poolt pakutava krediidilepingu sõlmimiseks.

4.1.2 Ostjal on õigus kauba ostu-müügi lepingust loobuda ja kaup tagastada. Ostja on kohustatud Müüjat sellest kirjalikult informeerima, märkides kauba(d), mida soovitakse tagastada ja kauba tagastamise põhjuse, nagu näeb ette 2002 juuli 1 jõustunud Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse 4 jagu „Sidevahendi abil sõlmitud lepingud eseme üleandmiseks või teenuse osutamiseks“ punktis 56. Õigus lepingust taganeda võib tarbija internetipoest ostetud kaupa tagastada 14(neljateistkümne) päeva jooksul.

4.1.3 Ostja võib kasutada Tingimuste punktis 4.1.4 ette nähtud õigust ainult sel juhul, kui kaup ei olnud kahjustatud ega rikutud, kauba välimus pole oluliselt muutunud ja seda pole kasutatud.

4.1.4 Juhul kui Ostja ostab Müüja käest kauba ja kasutades Tingimuste punktis 4.1.2. ette nähtud õigust, soovib loobuda mõnest kaubast (kaupadest), on Ostja kohustatud tagastama Müüjale kauba. Juhul, kui kaup ei vasta Tingimuste punktis 10.3. sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatava kauba vastuvõtmisest.

5. Ostja kohustused

5.1 Ostja on kohustatud tasuma kaupade eest ja võtma need vastu käesolevates Tingimustes sätestatud korras.

5.2 Ostja, kes teeb ostu internetipoest, kohustub pidama kinni käesolevatest Tingimustest ja muudest tingimustest, mis on esitatud internetipoes ning Eesti Vabariigi õigusaktides.

6. Müüja õigused

6.1 Müüjal on õigus oma äranägemisel kehtestada Tellimuse summa, mille puhul teostatakse Ostja Tellimuse tarne tasuta. Selle summa suurus on märgitud Müüja tarnetingimuste juures.

6.2 Kui Ostja püüab kahjustada internetipoe töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata või peatada internetipoe kasutamisõigus.

6.3 Kui Ostja valib Tingimuste punktis 8.1.3. ette nähtud maksmise viisi – sularahas kauba tarnimise ajal, võtab Müüja Ostjaga ühendust tema poolt märgitud kontaktidel, kui tellimuse täitmisel on tekkinud ebaselgusi. Müüja võib Ostjat teavitamata tellimuse tühistada juhul, kui Müüjal ei õnnestu saada Ostjaga kontakti 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

7.Müüja kohustused

7.1 Müüja kohustub käesolevates Tingimustes ja Internetipoes kehtestatud tingimustel võimaldama Ostjale internetipoe teenuste kasutamise.

7.2 Müüja kohustub austama Ostja õigust isikuandmete puutumatusele ja käsitlema Ostja poolt märgitud andmeid oma isiku kohta ainult Tingimuste punktis 11 ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

7.3 Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad tema poolt märgitud aadressile Tingimuste punktis 9 sätestatud tingimustel.

7.4 Kui Müüjal oluliste asjaolude tõttu pole võimalik tarnida Ostjale tellitud kaupa, on Müüja kohustatud pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase kauba. Kui Ostja keeldub analoogset või omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa vastu võtmast, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, juhul kui Ostja on kauba eest juba tasunud.

7.5 Kui Ostja kasutab Tingimuste punktis 4.1.2. ette nähtud õigust ja kui Tingimuste punktis 4.1.4. on olemas tingimus, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.

8. Kauba eest tasumise kord ja tähtajad

8.1 Ostja võib tasuda kauba eest ühel järgnevalt nimetatud viisil:

8.1.1 Pangaülekandega – see on ette tasumine, kui Ostja kannab raha üle oma arveldusarvelt Müüja arveldusarvele vastavalt esitatud Tellimuse arvele.

8.1.2 Sularahas kauba tarnimise/vastuvõtmise ajal – Ostja maksab kauba eest kauba tarnimise/vastuvõtmise ajal kaupa tarninud Müüjale või tema poolt volitatud esindajale või Müüja füüsilistes kauplustes.

8.1.3 Kaardiga Müüja juures– Ostja tasub kauba eest võttes kauba vastu Müüja juures. Lepitakse eraldi Ostjaga kokku, kus.

8.1.4 Pärast seitsmenda ostu sooritamist on juriidilisel isikul õigus taodelda arve tasumist pangaülekandega pärast kauba tarnimist – Ostja tasub kauba eest teatud perioodi jooksul, mille suhtes ta lepib eraldi Müüjaga kokku ja allkirjastab eraldi koostöölepingu. Kehtib vaid juriidilise kliendi puhul, pärast krediidiinfost saadud vastust.

9. Kauba tarnimine ja kättesaamine

9.1 Tellides kaupa võib Ostja valida kauba tarnimisviisi, s. t. kasutada Müüja volitatud esindaja poolt osutatavat kauba tarnimise teenust või võtta kauba vastu Müüja füüsilistes kauplustes.

9.2 Kauba tarnimine Ostjale:

9.2.1 Ostja, kes valis Tellimuse koostamise ajal kauba tarnimise viisi, peab märkima täpse tarneaadressi.

9.2.2 Ostja kohustub võtma kauba vastu ise või märkima Tellimuse koostamise ajal isiku, kes võtab kauba vastu. Juhul kui Ostjal (või märgitud teisel isikul) pole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning tuginedes muudele Ostja poolt esitatud dokumentidele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone, et kaup tarniti valele subjektile.

9.2.3 Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.

9.2.4 Kauba tarnimise (transportimise) tasu arvestatakse vastavalt Ostja poolt valitud korras.

9.2.5 Kui Ostja soovib, et kaup tarnitakse Eestist välja, tuleb tarnetingimused kooskõlastada eraldi lepinguga.

9.2.6 Ostja või muu Tellimuse koostamisel märgitud isik peab kauba vastu võtma Müüja juurest, kui Müüja on kinnitanud, et Tellimus on juba valmis.

9.2.7 Ühelgi juhul ei vastuta Müüja kauba mitteõigeaegse tarnimise eest, kui kaupa ei tarnita või tarnitakse mitteõigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.

9.2.8 Kauba Ostjale üleandmise ajal peab Ostja koos Müüjaga või tema volitatud isikuga kontrollima saadetise ja kauba (kaupade) seisundit ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud nõuetekohases seisundis, kaubal ei ole kahjustusi, mille tekkimise põhjuseks võiks olla tootmispraak ning et Tellimus (kaubad) on komplekteeritud õigesti (ei esine puudusi, mida saab tuvastada kauba välise ülevaatuse ajal). Kui Ostja märkab, et saadetise pakend on kahjustatud (kortsunud, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup (kaubad) on kahjustatud ja/või esineb mittevastavusi kauba (kaupade) komplekteerimisel, peab Ostja selle märkima saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ning koostama Müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise ja/või kauba (kaupade) kahjustuste/mittevastavuste akti. Kui Ostja ei teosta neid toiminguid, on Müüja vabastatud vastutusest kauba kahjustuste eest, juhul kui selliste kahjustuste põhjuseks ei ole tootmispraak ning kauba vale komplekteerimise, juhul kuid neid mittevastavusi saab avastada kauba välise ülevaatuse ajal.

10. Kaupade tagastus ja ümbervahetamine

10.1 Müüdud kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse ümber ja tagastatakse juhindudes Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest.

10.2 Kui Ostja soovib tagastada kaupa Tingimuste punktis 10.1 märgitud juhtudel, peab Ostja pöörduma Müüja poole ja esitama kirjaliku kauba tagastamise taotluse. Seda tuleb teha vastavalt Tingimuste punktile 4.1.2.

10.3 Kauba tagastamisel on vaja kinni pidada järgmistest tingimustest:

10.3.1 tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis (seda punkti ei rakendata juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup);

10.3.2 kaup peab olema Ostja poolt rikkumata;

10.3.3 kaup peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (rikkumata etikett, terve kaitsekile jne. Punkti ei rakendata, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup);

10.3.4 tagastatav kaup peab olema samas komplektis nagu oli saadud;

10.3.5 kauba tagastamisel tuleb esitada kauba ostmist tõendav dokument ja kirjalik kauba tagastamise taotlus.

10.4 Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatava kauba vastuvõtmisest, kui Ostja ei pea kinni selles paragrahvis sätestatud kauba tagastamise korrast.

10.5 Ostja võib tagastatava kauba ise viia Müüja füüsilistesse kauplustesse märgitud tööajal või saata kasutades enda poolt valitud kullerteenuseid. Juhul, kui kaup tagastatakse tuginedes punktis 4.1.2. ettenähtud õigusele, peab kauba tagastuskulud tasuma Ostja. Kui tagastatakse vale ja/või ebakvaliteetne kaup, on Müüja kohustatud võtma kauba vastu ja vahetama selle ümber analoogse sobiva kauba vastu. Juhul kui Müüjal ei ole analoogset kaupa, peab ta tagastama Ostjale kauba (kaupade) eest makstud raha.

10.6 Kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ja internetipoe kauba tagastamise ja ümbervahetamise reeglitest.

10.7 Raha tagastatud kauba eest kantakse kõigil juhtudel üle maksekorraldusega ja ainult maksja pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete tähtaja jooksul kauba tagastanud.

11. Isikuandmete kaitse

11.1 Ostja, esitades Tellimuse Müüjale, peab esitama isikuandmed, millele tuginedes saab Müüja Ostjat identifitseerida ja võtta ühendust, kui on vaja lisainfot või kasutada neid otseturunduse eesmärgil.

11.2 Ostja, esitades Tellimuse, nõustub, et tema e-maili aadressile ja telefoninumbrile saadetakse informatiivsed teated, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.

11.3 Kui Ostja ei soovi, et tema e-maili või telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse eesmärgil, peab sellest informeerima Müüjat.

11.4 Müüja kinnitab, et Ostja poolt märgitud isikuandmeid käsitletakse ainult kauba ostmisel Müüja käest ning otseturunduse eesmärgil (v a juhul kui Ostja teatab eeskirjade punktis 11.3 sätestatud korras, et ei soovi tema isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärgil). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad kauba tarnimise või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

11.5 Isikuandmed, mida Ostja kasutab teostades korraldusi oma kreedit- või deebetkontodelt Müüjale pangasüsteemides, käideldakse turvaliselt, kasutades turvalise ühenduse SSL (inglise k. Secure Socket Layer) sertifikaate. Kogu vastutus nende isikuandmete eest lasub pangal, mille teenuseid kasutab Ostja.

11.6 Ostjal kui andmesubjektil, on õigus saada infot selle kohta, kuidas käsitletakse tema isikuandmeid, neid korrigeerida, kustutada või mitte nõustuda nende käsitlemisega.

11.7 Selleks, et Ostjal oleks võimalus teha oste täisväärtuslikus Internetipoes, sisestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) infot – “küpsiseid”. Sisestatud infot kasutab Müüja Ostja kui endise internetipoe külastaja tuvastamiseks, info säilitamiseks ostukorvi pandud kauba kohta, andmete kogumiseks kodulehekülje külastatavuse kohta. Ostjal on võimalus vaadata üle, millist infot (“küpsiseid”) on Müüja sisestanud ja ta võib kustutada osad või kõik sisestatud “küpsised”. Ostjal on samuti õigus mitte nõustuda, et infot (“küpsiseid”) sisestatakse ja kasutatakse tema arvutis (seadmes), kuid sellisel juhul võivad teatud internetipoe funktsioonid olla Ostjale kättesaamatud. Ostja, aktsepteerides Eeskirju, nõustub, et tema arvutisse (seadmesse) sisestatakse infot. Selle nõusoleku võib Ostja igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadistusi või pöördudes Müüja poole.

11.8 Ükskõik millise taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete käsitlemisega, peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult. Müüja, saades Ostjalt vastava taotluse või korralduse, saadab Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku vastuse.

11.9 Kui Ostja ei nõustu käesolevas Tingimuste punktis toodud Isikuandmete kaitse sätetega, kaotab Ostja õiguse kasutada internetipoe teenuseid.

12. Vastutus

12.1 Ostja vastutab täielikult esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ja omab õigust nõuda, et Ostja hüvitaks otsese kahju.

12.2 Ostja vastutab toimingute eest internetipoe kasutamise ajal.

12.3 Müüja vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, eirates Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Tingimustega vaatamata sellele, et vastav võimalus talle anti.

12.4 Kui Müüja Internetipoes on viited teiste ettevõtete, organisatsioonide või isikute netilehekülgedele, ei vastuta Müüja seal oleva info või teostatava tegevuse eest, ei halda ega kontrolli neid netilehekülgi ja ettevõtteid ega esinda isikuid.

12.5 Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite, kelle teenuseid Ostja tellib, nõuetekohase mõlemapoolsete kohustuste täitmise eest.

12.6 Süüdiolev pool peab hüvitama teisele poolele tekitatud otsese kahju.

13. Lõppsätted

13.1 Käesolevad Tingimused on koostatud juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.

13.2 Käesolevate Tingimuste alusel tekkivatele suhetele rakendatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

13.3 Kõik käesolevate Tingimuste täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokku leppida ei õnnestu, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.